හැමෝම පුදුම කරමින් කටුනායක එයාර්පොර්ට් එක ඇතුලේ ගුවන් සේවිකාවන් දැම්ම ඩාන්ස් එක

 

පසුගිය දවසක කටුනායක එයාර් පෝර්ට් එක ඇතුලේ අමුතු වැඩක් සිද්ධ වුණා. ඒ තමයි ගුවන් සේවිකාවන් සහ කිහිප දෙනෙක් එකතුවෙලා අපූරු නැටුමක් ඉදිරිපත් කලා. එම නැටුම පහතින් බලන්න,