විශ්ව ලංකාගේ ආදරණීය පුංචි පුතාගේ පළමු උපන්දිනය සමරලා තිබුණේ මෙහෙමයි

විශ්ව ලංකා කියන්නේ ලංකවේ කොයි කවුරුත් ආදරය කරන නිවේදකයෙක්. ඉතින් ඔහුගේ පුංචි පුතගේ පළමු උපන්දිනය සමරලා තිබුණු ඡායාරූප කිහිපයක් ඔහු තම ෆේස්බුක් ගිණුමට දමා තිබුණේ මෙහෙමයි.

එම ඡායාරූප පහතින්,